Tsutenkaku tower

Tsutenkaku tower

Posted on

Tsutenkaku tower : หอคอยแห่งแสงสี นี่คือหอคอยที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองโอซาก้า ซึ่งที่มาของชื่อหอคอยนี้มาจากคำว่า สูงเท่าฟ้า หรือ Tsutenkaku ในภาษาญี่ปุ่นนั่นเอง ตัวหอคอยตั้งอยู่ในกลางย่าน Shinsekai ประดับด้วยไฟนีออนเป็นจุดดึงดูดที่สังเ…